Друзья, прекрасен наш "Союз"!

Общество российских соотечественников и друзей России в Белграде

Устав общества «Союз»

15 декабря, 2018
У складу са одредбама Члан 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС, бр.51 /09), на скупштини одржаној01.04.2016. године, усвојен је следећи

 СТАТУТ

УДРУЖЕЊА СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉАРУСИЈЕ „СОЈУЗ“ — БЕОГРАД

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење сународника и пријатеља Русије“СОЈУЗ“ — БЕОГРАД (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино, нестраначко и неполитачко удружење, основано на неодређено време,за афирмацију и неговање: духовних, научних и других видова сарадњеизмеђу српског и руског народа, а у области: Науке, културе, уметности, спорта, туризма и привреде.

Члан 2.

Назив Удружења је:

УДРУЖЕЊЕ СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ„СОЈУЗ“- БЕОГРАД

Назив удружења на Руски :

ОБЩЕСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ РОССИИ„СОЮЗ“ —

БЕЛГРАД

Скраћени назив Удружења је:

УДРУЖЕЊЕ СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ „СОЈУЗ“- БЕОГРАД

Скраћени назив Удружења је:

ОБЩЕСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙРОССИИ „СОЮЗ“ — БЕЛГРАД

СедиштеУдружења је у Београду.

Удружење обавља своју делатност на територији Србије и у свету.

 

Члан 3.

Удружење има својство правног лица.За своје обавезе Удружење одговара свим средствима којима располаже.

Удружење има свој печат и штамбиљ.

 

Члан 4.

Печат Удружења је округлог облика, пречника 4 см, са ћириличним текстом на српском и руском језику: УДРУЖЕЊЕ СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ „СОЈУЗ“ — БЕОГРАД

ОБЩЕСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ РОССИИ „СОЮЗ“ — БЕЛГРАД

Штамбиљ је четвртастог облика величине 5 х 2 см са текстом као на печату и ознаком броја и датума.

Амблеме и заставу утврђује Управни одбор Удружења.

 

Члан 5.

Удружење заступа и представља председник Удружења.

Своје овлашћење да заступа Удружење, председник може пренети на председника Управног одбора или члана Управног одбора.

Председника бира скупштина.

Председник Удружења у оквиру својих овлашћења обавља следеће послове:

 • предлаже Скупштини и Управном одбору Удружења план и програм развоја исмернице
 • потписује и закључује уговоре, споразуме и друге акте који се односе напословање Удружења
 • представља и заступа Удружење пред надлежним органима
 • подноси Скупштини извештај о раду
 • спроводи конкретне активности у оквиру међународне сарадње Удружења
 • стара се о информисању чланова Удружења и шире јавности као и о пропагандиУдружења
 • обавља и друге послове утврђене Статутом, Законом и развојном политикомУдружења.

Удружење има два подпредседника.

Председник Удружења и подпредседник Удружења бирају се на период одчетири године.

 

 1. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 6.

Циљ Удружења је афирмација и неговање духовних, научних и других видова сарадње између српског и руског народа имајући у виду културно историјску целовитост ова два народа у историјском континуитету — полазећи од тога да између њих постоје вековне историјске, цивилизацијске и културне везе базиране наистородној словенској припадности, православљу и блискости језика.

 

Члан 7.

Основни задатак Удружења је да систематски ради на међусобном упознавању српског и руског народа, што ће чинити путем учења језика, развијања свестране сарадње у области науке, културе, уметности, спорта, туризма и привреде, да организује, уметничке и друге скупове, предавања и друге разноврсне манифестације узајамности.

Са истим циљем Удружење ће радити на побољшању међусобног информисања и подстицања привредне сарадње.

У свом раду Удружење ће се борити против свих видова расне, националне и верске искључиврсти и мржње.

 

III. ОРГАНИЗОВАЊЕ УДРУЖЕЊА

 

Члан 8.

Удружење организује своје циљеве и задатке као јединствена организација.

У Удружењу се могу организовати земаљски одбори у појединим државама ван територије Србије, одлуком Управног одбора.

У удружењу се могу организовати земаљски, регионални и месни одбори на територији Србије уз сагласност Управног одбора.

Одбори из предходног става могу организовати своје пододборе.

Одлукама о организовању земаљских, регионалних и месних одбора или њихових пододбора утврђује се њихов делокруг и начин њихове унутрашње организованости, а у складу са овим Статутом.

 

Члан 9.

Ради остваривања циљева и спровођења задатака Удружења у Удружењу се организују секције за поједине области и секторе деловања (нпр. Учење језика, историју, науку, културу, уметност, спорт,туризам, привредну сарадњу, етнологију, филм, сценско-музичку делатност, туризам и слично).

Одлуку о формирању секција доноси Управни одбор а секцијама руководи одбор секције.Секције делују у оквиру програмске оријентације, планова и програма радаУдружења.

 

 

 1. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

 

Члан 10.

У чланство Удружења може ступити сваки грађанин који испуњава условепредвиђене законом и који прихвата Статут и програм Удружења на основуприступнице.

Удружење може имати и почасне чланове, о чему одлуку доноси председникУдружења.

 

Члан 11.

Права чланова Удружења су:

 • да учествују у раду Удружења, његових органа и секција
 • да бирају и буду бирани у органе Удружења
 • да буду информисани о активностима Удржења
 • да покрећу иницијативе за рад Удружења, његових органа и секција као и да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа Удружења и да о заузетим ставовима органа Удружења буду обавештени.

 

Члан 12.

Чланови Удружења су дужни:

 • да се залажу за остваривање циљева и задатака Удружења
 • да спроводе одлуке органа Удружења
 • да чувају и подижу углед и пропагирају рад Удружења
 • да плаћају чланарину

 

Члан 13.

Чланство у Удружењу престаје иступањем, искључењем или смрћу.

Из Удружења се може искључити члан који не врши дужности предвиђенеСтатутом, који делује супротно циљевима Удружења или ако се стекну законске сметње за чланство у Удружењу.

Одлуке о икључењу доноси Управни одбор на предлог председника Удружења или председника Управног одбора, као и по предлогу најмање 10 чланова Удружења.

 

 1. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 14.

Органи Удружења су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Надзорни одбор
 • Почасни савет
 • Председник Удружења
 • Органи земаљских одбора у свету и земаљски, регионални и месни одбори ињихови пододбори у земљи и секције Удружења.
 • Секције, одбори и њихови пододбори могу формирати своје комисије и другарадна тела.

 

 1. Скупштина

 

Члан 15.

Скупштина је највиши орган Удружења и њу чине сви чланови Удружења.

Скупштнна:

 • доноси, мења и допуњује Статут и друга акта Удружења предвиђена овим
  Статутом и законом
 • бира и разрешава чланове Управног одбора и чланове Надзорног одбора
 • доноси програмску оријентацију Удружења, планове и програме рада
  Удружења
 • разматра и усваја извештаје органа Удружења
 • одлучује о учлањивању Удружења у друге организације и удружења
 • одлучује о жалбама и приговорима на рад органа Удружења
 • Доноси одлуку о престанку рада Удружења — обавља и друге послове
  одређене законом и Статутом Удружења.

 

Члан 16.

Скупштина се одржава најмање једанпут годишње, као годишња Скупштина, сваке четврте као изборна, а ванредна по потреби.

Седнице Скупштине сазива Управни одбор.

Управни одбор је дужан да сазове седницу Скупштине и на захтев Надзорног одбора или на захтев најмање педесет чланова Удружења, најмање три регионална или пет месних одбора или две секције.

Радом Скупштине руководи председавајући скупштине са два члана који себирају на самој седници, а на предлог председника Удружења или председника Управног одбора.

 

Члан 17.

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује већина члановаУдружења.

У случају да седници не присуствује већина чланова Удружења седница се може одржати ако јој присуствује најмање 50 %  чланова.

Одлуке се доносе већином гласова присутних на седници Скупштине, осим ако овим Статутом или законом није другачије одређено.

Гласање на седници Скупштине је јавно, осим ако скупштина одреди другачије.

Рад Скупштине уређује се Пословником.

 

Члан 18.

За вршење одређених послова из своје надлежности Скупштина може образовати стална или повремена радна тела (одборе, комисије, савете и слично).

Одлуком о образовању радних тела одређује им се састав и делокруг рада.

Скупштина преноси надлежност на председника Удружења да по потреби образује стална или повремена радна тела из става 1 и 2 овог члана.

 

 1. Управни одбор:

 

Члан 19.

Управни одбор је највиши орган Удружења између две седнице СкупштинеУдружења.

Управни одбор спроводи програмску оријентације, планове и програм рада идруго што је утврдила Скупштина Удружења и одговоран је за њихово доследноспровођење. :

Управни Одбор:

 • утврђује предлоге програмске оријентације, програм и план рада и доставља«их Скупштини на усвајање.
 • утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси Скупштинаподноси Скупштини извештај о раду Удружења
 • одлучује о жалбама и приговорима на рад других органа Удружења о којимане одлучује скупштина
 • кооптира чланове Управног одбора — до једне трећине његовог састава
 • одлучује о висини чланарине
 • бира чланове својих одбора, комисије и других радних тела
 • доноси општа акта и одлуке о раду и образовању земаљских, регионалних имесних одбора и секција Удружења
 • доноси пословник о свом раду
 • доноси и друге одлуке предвиђене овим Статутом као и акта за која гаовласти Скупштина
 • спроводи одлуке и закључке Скупштине које му се дају у надлежност
 • координира, усмерава и прати рад секције Удружења каорегионалних и земаљских одбора Удружења
 • доноси конкретне одлуке о располагању средствима Удружењафинансијског плана Удружења
 • иницира нове акције и форме рада Удружења
 • припрема седнице Скупштине Удружења
 • стара се о уредном вођењу финансијског пословања, евиденције чланства иадминистративно-техничког пословања Удружења

Рад Управног одбора и задужење његових чланова, председника, подпредседника, секретара и благајника регулише се Пословником о његовом раду.

Секретар Управног одбора непосредно извршава одлуке Управног одбора и води текуће послове Удружења у стручно административној области, информисању, пропаганди и обаваљању делатности Удружења и руководи радом стручне службе, односно запослених у Удружењу.

 

Члан 20.

Управни одбор има 5 (пет) члана.

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Пословником о раду Управног одбора утврђује се начин рада, сазивање седница и доношење одлука.

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби.

Седницу Управног одбора сазива председник или заменик председника Управног одбора, самостално или на предлог председника Удружења или надзорног одбора.

Задаци председника, подпредседника и секретара Управног одбора утврђују се пословником о раду Управног одбора.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика председника, секретара и благајника Управног одбора.

У саставу Управног одбора чланови могу по функцији бити и председник Удружења и четири подпредседника.

Председник Управног одбора сазива и руководи седницом одбора и потписује акте које одбор доноси .

Заменик председника Управног одбора у свему замењује председника када је овај спречен да врши функцију.

Управни одбор може да одржи седницу када је присутно више од једне половине чланова.

Управни одбор одлуке доноси већином чланова присутних на седници.Управни одбор има секретара.

 

 1. Почасни савет

 

Члан 21.

Број чланова Почасног савета утврђује Управни одбор.

Чланове почасног савета и председника бира Управни одбор, а на предлог председника Удружења и Управног одбора.

Надлежност Почасног савета утврђује Управни одбор.

 

 1. Надзорни одбор

Члан 22.

Надзорни одбор се бира на Скупштини и броји 1 ( један ) члан.

Надзорни одбор контролише материјално финасијско пословање Удружења и врши надзор над законитом применом одредаба овог Статута и других општих акатаУдружења.

Уколико у свом раду дође до сазнања о незаконитом и нецелисходном пословању органа Удружења, Надзорни одбор о томе обавештава Скупштину и предузима одговарајуће мере.

Надзорни одбор, према потреби, сарађује и са одговарујућим државним органима.Надзорни одбор има председника Удружења, ван састава Управног одбора.

 

Члан 23.

Мандат чланова Управног одбора, Надзорног одбора и других органа и облика организовања и њихових функционера траје четири године, са могућношћу поновног узастопног избора.

 

 1. ИЗДАВАЧКА, КУЛТУРНО — УМЕТНИЧКА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

 

Члан 24.

У циљу остваривања својих задатака Удружење ће у смислу закона обављати следеће делатности:

22110 издавање књига, брошура, музичких књига и других публикацнја. Исто може обављати и издавање новина, издавање часописа и сличних периодичних издања, издавање звучних записа, остала издавачка делатност, уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност, остале забавне активности на другом месту напоменуте, образовање одраслих и остало образовање на другом месту напоменуто (стицање посебних знања и вештина, учења језика и друго), делатност агенције и помоћ туристима, услуге и рекламе и пропаганда (маркетинг), истраживање тржишта и испитивање јавног мњења.Удружење може почети са непосредним обављањем ових делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

 

VII.ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 25.

Рад Удружења је јаван.

Информисање о раду Удружења оствариће се преко информативне делатности Удружења, као и путем јавних средстава информисања — дневне и недељне штампе, телевизије и радија на седницама Удружења и његових органа, преко билтена Удружења, путем саопштења, апела и слично.

Изузетно, када то посебни разлози захтевају, у складу са законом, може се искључити јавност у раду органа Удружења или не објавити одређени подаци, што се утврђује посебним правилником.

Члан 26.

Информисање о раду Удружења, контакти и информације за средства информисања у надлежности су председника, заменика председника, секретара Управног одбора или другог овлашћеног лица.

 

VIII.СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 27.

Удружење стиче средства за рад из следећихз извора:

 • од чланарине својих чланова
 • од донација државних органа, предузећа, установа, грађана, других институција у земљи или иностранству
 • од поклоњених предмета који се продају лицитацијом
 • од продаје дела остварених издавачком делатношћу, маркетингом,спонзорством и друго
 • од прихода остварених приредбама, концертима, представама, курсевимаучења језика,акцијама и књижевним вечерама те другим пласманом уметничких дела
 • од прихода легата и поклоњених непокретности и права дародавца
 • из других извора, одређених законом
 • Удружење изворе средстава и финансијско пословање чини доступним јавности подношењем извештаја о финансијском пословању органима Удружења и другим надлежним органима

 

Члан 28.

Средства Удружења воде се у књиговодству Удружења, а новчана средства налазе се на рачуну Удружења код пословне банке у месту где је седиште Удружења.

Средства могу се користити само за намене утврђене финансијским планом и према одлуци Управног одбора Удружења.

Секретар Управног одбора одговоран је за закониту употребу средстава Удружења, односно за средства од непосредног обављања друштвене делатности Удружења из Члан 25. овог Статута и наредбодавац је за исплату средстава.

 

IX.ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У УДРУЖЕЊУ

 

Члан29.

Стручне административнотехничке и друге послове на плану информисања, евиденције чланства и финансијског пословања, обављању пропаганде, маркетинга, спонзорства и других делатности Удружења врше непосредно поједини чланови Удружења добровољно или запослени радници.

За наведене послове може се образовати посебна служба или се ти послови могу поверити служби друге организације — сервису, о чему одлуку доноси председник Удружења. Ако се ови послови обављају од стране појединих стручних лица, уговор закључује секретар и то према финансијском плану за текућу годину.

 

X.САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

Члан 30.

Удружење остварује сарадњу са организацијама, скупштинама и институцијама, односно о органима који изражавају спремност за међусобну сарадњу.

Удружење остварује сарадњу и са привредним организацијама и другим субјектима и са њима може закњучити уговоре о сарадњи, у складу са овим Статутом.

Удружење се може удруживати у савезе са другим организацијама и удружењима ради зеједничких остваривања циљева и задатака.

Удружење се може учлањивати и у сродне међународне организације иудружења, одлуком Скупштине Удружења или сарађивати са њима у складу сапрограмском орјентацијом Удружења.

 

ХI. ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДЕ

 

Члан 31.

Председник Удружења доноси одлуке о додели признања и награда Удружења.

Услови и начин доделе признања регулишу се посебним општим актом који доноси Управни одбор Удружења.

 

Члан32.

Општи акти Удружења су:

 • Статут
 • Пословник о раду Скупштине
 • Пословник Управног и Надзорног одбора:
 • Правилник о додели награда и признања
 • Други општи акти.

Пословник о раду Управног одбора, Правилник о додели награда и признања Пословник о раду Надзорног одбора доносе поменути одбори, као и друге опште акте из Члан 20. овог Статута.

Статут и Пословник о раду Скупштине доноси Скупштина Удружења.

 

Члан 33.

Иницијативу за доношење, измену и допуну општих аката Удружења могу покренути: Скупштина Удружења, Управни одбор, земаљски одбор, регионални одбор, месни одбор, секција или 10 чланова Удружења.

 

Члан 34.

Иницијатива за доношење, измену и допуну општег акта доставља се Управном одбору Удружења. После разматрања иницијативе Управни одбор, уколико прихвати иницијативу, формира нацрт акта и доставља га Скупштани Удружења на одлучивање.

Уколико Управни одбор не прихвати иницијативу за доношење, измену или допуку акта, дужан је да писмено извести покретача иницијативе о разлозима њеног не прихватања.

Ако иницијатор није задовољан разлозима не прихватања његових предлога од стране Управног одбора, иницијативу може упутити Скушптини Удружења.

 

Члан 35.

Аутентично тумачење одредаба општих аката Удружења даје орган који је акт донео.

 

Члан 36.

Удружење престаје са радом ако више није у могућности да испуњава циљеве и задатке предвиђене овим Статутом, о чему одлуку доноси Скупштина Удружења двотрећинском већином гласова.

У случају престанка рада Удружења, сва његова имовина се преноси србском одељење међународног јавног фондаjединства православних народа у целини.

Удружење је дужно да о престанку рада обавести надлежни орган.

 

Члан37.:

Удружење је дужно донети оппгге акге предвиђене овим Статутом у року од 6 месеци од његовог доношења.

 

Члан 38.

Статут ступа на снагу 8 дана од дана његовог доношења — објављивања.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА                                                                                                        Председавајући

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ                                                                           скупштине Удружења

 

 

 

 

____________________________                                                                                                

Друзья, прекрасен наш "Союз"!

Общество российских соотечественников и друзей России в Белграде

Перейти к верхней панели